top of page
ท่อพีวีซีแข็ง อุตสาหกรรม (uPVC Pipe for Industrial Use)

ท่อพีวีซีแข็ง อุตสาหกรรม (uPVC Pipe for Industrial Use)

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อในงานอุตสาหกรรม การชลประทาน ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล
ผลิตตาม มอก.999-2533
แบ่งเป็น 3 ประเภท


1. ท่อพีวีซีแข็งปลายธรรมดา
ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร

2. ท่อพีวีซีแข็งปลายบาน ต่อด้วยน้ำยา
นำมาขึ้นรูปเป็นท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา เพื่อความสะดวกในการต่อท่อ ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย
ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร


 

 

สี: เทา
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  จำนวนท่อน/มัด
      ชั้นคุณภาพ 5
  Class 5
  ชั้นคุณภาพ 8.5
  Class 8.5
  ชั้นคุณภาพ 13.5
  Class 13.5
   
  18 1/2" - 48.00 60.00 25
  20 3/4" - 60.00 74.00 25
  25 1" - 80.00 120.00 20
  35 1-1/4" 80.00 100.00 150.00 10
  40 1-1/2" 92.00 130.00 195.00 10
  55 2" 140.00 210.00 300.00 10
  65 2-1/2" 230.00 330.00 490.00 -
  80 3" 300.00 450.00 680.00 -
  100 4" 480.00 730.00 1,100.00 -
  125 5" 740.00 1,100.00 1,650.00 -
  150 6" 1,030.00 1,550.00 2,330.00 -
  200 8" 1,550.00 2,480.00 3,960.00 -
  250 10" 2,220.00 3,590.00 5,970.00 -
  300 12" 3,110.00 5,060.00 8,460.00 -
  350 14" 4,495.00 7,290.00 11,300.00 -
  400 16" 5,790.00 9,380.00 14,290.00 -
  450 18" 8,200.00 13,100.00 20,600.00 -
  500 20" 10,300.00 16,900.00 25,300.00 -
  600 24" 15,000.00 24,300.00 36,500.00 -
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page