top of page
ท่อพีวีซีแข็ง ร้อยสาย (uPVC Conduit Pipe)

ท่อพีวีซีแข็ง ร้อยสาย (uPVC Conduit Pipe)

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
- สีเหลือง ผลิตตาม มอก.216-2524 ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
- สีขาว มาตรฐานท่อน้ำไทย TPS 2-2 ผลิตโดยท่อน้ำไทย ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร
- สีขาว ห้าดาว ผลิตโดยท่อน้ำไทย ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ท่อพีวีซีแข็งปลายธรรมดา
2. ท่อพีวีซีแข็งปลายบาน ต่อด้วยน้ำยา
 

สี
 • ราคา (Price)

  ท่อสีเหลือง (ท่อน้ำไทย)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  จำนวนท่อน/มัด
      ชั้นคุณภาพ 1
  Class 1
  ชั้นคุณภาพ 2
  Class 2
  ชั้นคุณภาพ 3
  Class 3
   
  15 3/8" 45.70 - - 50
  18 1/2" 54.70 - - 25
  20 3/4" 66.00 - - 25
  25 1" 125.00 - - 10
  35 1-1/4" 180.00 - - 10
  40 1-1/2" 235.00 - - 10
  55 2" 331.00 - - 10
  65 2-1/2" 426.00 - - -
  80 3" 677.00 756.00* 469.00* -
  100 4" 1,030.00 1,230.00* 725.00* -

  * ผลิตความยาว 6 เมตร เท่านั้น

   

  ท่อสีเหลือง (ตราช้าง)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  จำนวนท่อน/มัด
      ชั้นคุณภาพ 1
  Class 1
  ชั้นคุณภาพ 2
  Class 2
  ชั้นคุณภาพ 3
  Class 3
   
  15 3/8" 45.70 - - 50
  18 1/2" 54.70 - - 25
  20 3/4" 66.00 - - 25
  25 1" 125.00 - - 25
  35 1-1/4" 180.00 - - 10
  40 1-1/2" 235.00 - - 10
  55 2" 331.00 - - 10
  65 2-1/2" 426.00 - - -
  80 3" 677.00 504.00 312.00 -
  100 4" 1,030.00 816.00 484.00 -

   

  ท่อสีขาว TPS 2-2 (ท่อน้ำไทย)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  จำนวนท่อน/มัด
  15 3/8" 27.00 50
  18 1/2" 34.00 25
  20 3/4" 42.00 25
  25 1" 60.00 10
  35 1-1/4" 92.00 10
  40 1-1/2" 119.00 10
  55 2" 186.00 10
  65 2-1/2" 298.00 -
  80 3" 414.00 -
  100 4" 672.00 -


  ท่อสีขาว ห้าดาว (ท่อน้ำไทย)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  จำนวนท่อน/มัด
  10 1/4" 18.15 50
  15 3/8" 26.00 50
  18 1/2" 31.65 50
  20 3/4" 41.00 50
  25 1" 54.75 25
  35 1-1/4" 73.00 10
  40 1-1/2" 84.00 10
  55 2" 121.50 10
  65 2-1/2" 190.00 -
  80 3" 276.00 -
  100 4" 401.00 -
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page