top of page
พีวีซี ยูแทรฟ (PVC U-Trap: DS)

พีวีซี ยูแทรฟ (PVC U-Trap: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  แบบมีฝาก้น      
  40 1-1/2" 155.00 30
  55 2" 210.00 35
  แบบก้นเรียบ      
  40 1-1/2" 130.00 40
  55 2" 170.00 40
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page