top of page
พีวีซี สามทาง 90° ร้อยสาย (PVC Tee For PVC Conduit)

พีวีซี สามทาง 90° ร้อยสาย (PVC Tee For PVC Conduit)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 4.10 100
  18 1/2" 4.80 100
  20 3/4" 6.60 70
  25 1" 12.50 35
  35 1-1/4" 17.80 20
  40 1-1/2" 25.70 15
  55 2" 40.10 20

   

  สีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  10 1/4" 2.90 150
  15 3/8" 4.10 100
  18 1/2" 4.80 100
  20 3/4" 6.60 70
  25 1" 12.50 35
  35 1-1/4" 17.80 20
  40 1-1/2" 25.70 15
  55 2" 40.10 20
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page