top of page
พีวีซี สามทาง 90 เกษตร ลด (PVC Reducing Tee for Agricultural Use: AS)

พีวีซี สามทาง 90 เกษตร ลด (PVC Reducing Tee for Agricultural Use: AS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ความดันต่ำ และใช้กับท่อเกษตร
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค : Click

สี: เทา
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  25x18 1"x1/2" 7.00 130
  25x20 1"x3/4" 7.00 130
  40x18 1-1/2"x1/2" 14.00 65
  40x20 1-1/2"x3/4" 14.00 70
  40x25 1-1/2"x1" 15.00 50
  55x18 2"x1/2" 15.70 35
  55x20 2"x3/4" 15.70 35
  55x25 2"x1" 17.60 35
  65x55 2-1/2"x2" 42.60 15
  80x25 3"x1" 47.00 15
  80x55 3"x2" 71.30 12
  80x65 3"x2-1/2" 80.00 10
  100x55 4"x2" 131.00 6
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page