top of page
เทปพันเกลียว (Pipe Thread Tape)

เทปพันเกลียว (Pipe Thread Tape)

 

 • ราคา (Price)

  ท่อน้ำไทย

  ชนิด ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  จอรีเทค 12 มม x 10 เมตร 22.00 400
  จอรีเทค 12 มม x 15 เมตร 31.00 400
  จอรีเทค 20 มม x 15 เมตร 48.00 120
  ซีลเทค 17.00 100
  เปลือย (ไม่มีฝาตลับ) 9.00 100

   

  ตราช้างและตราเสือ

  ชนิด ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  ตราช้าง 12 มม x 10 เมตร 22.00 400
  ตราเสือ 12 มม x 10 เมตร 18.00 400

   

Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page