top of page
พีวีซี คลิปก้ามปู ร้อยสาย (PVC Pipe Clip: JIS)

พีวีซี คลิปก้ามปู ร้อยสาย (PVC Pipe Clip: JIS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน JIS

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 3.21 600
  18 1/2" 4.28 400
  20 3/4" 5.35 400
  25 1" 6.42 200
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page