top of page
พีวีซี คลิปก้ามปู ร้อยสาย BS (PVC Pipe Clip For PVC Conduit: BS)

พีวีซี คลิปก้ามปู ร้อยสาย BS (PVC Pipe Clip For PVC Conduit: BS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน BS

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  16 3/8" 3.21 500
  20 1/2" 4.28 500
  25 3/4" 5.35 400
  32 1" 6.42 300
  40 1-1/4" 16.05 150
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page