top of page
พีวีซี พีแทรฟ (PVC P-Trap: DS)

พีวีซี พีแทรฟ (PVC P-Trap: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  65 2-1/2" 550.00
  80 3" 680.00
  100 4" 1,165.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page