top of page
พีวีซี กล่องพักสาย (PVC Junction Box With Cover)

พีวีซี กล่องพักสาย (PVC Junction Box With Cover)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลืองและสีขาว

  ขนาด ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  กล่องพักสายกลมขนาด 3"
  (PVC 4 0 44)
  12.00 30
  กล่องพักสายเหลี่ยมขนาด 4" x 2" (PVC 6 0 B44) 12.00 48
  กล่องพักสายเหลี่ยมขนาด 4" x 4" (PVC 8 0 B44) 20.00 24
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page