top of page
พีวีซี ฝาปิดกล่องพักสายกลม (PVC Junction Box Cover: BS)

พีวีซี ฝาปิดกล่องพักสายกลม (PVC Junction Box Cover: BS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน BS
 

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  65 2-1/2" 3.21 250
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page