top of page
พีวีซี ถ้วยกันกลิ่น (PVC Floor Drain: DS)

พีวีซี ถ้วยกันกลิ่น (PVC Floor Drain: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  40 1-1/2" 49.00 10
  55 2" 82.00 5
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page