top of page
พีวีซี หน้าจาน (PVC Flange: DS)

พีวีซี หน้าจาน (PVC Flange: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  35 1-1/4" 105.00
  40 1-1/2" 112.00
  55 2" 160.00
  65 2-1/2" 271.00
  80 3" 359.00
  100 4" 400.00
  125 5" 530.00
  150 6" 912.00
  200 8" 1,159.00
  250 10" 1,700.00
  300 12" 1,936.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page