top of page
พีวีซี ท่ออุดแทงก์น้ำ (PVC Faucet Pipe Slip With Drain Plug: DS)

พีวีซี ท่ออุดแทงก์น้ำ (PVC Faucet Pipe Slip With Drain Plug: DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

 

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  25 1" 12.50 70
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page