top of page
พีวีซี คลิปจับท่อก้ามปู (PVC Clip)

พีวีซี คลิปจับท่อก้ามปู (PVC Clip)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลืองและสีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 2.00 600
  18 1/2" 2.25 500
  20 3/4" 2.50 400
  25 1" 3.25 300
  35 1-1/4" 6.50 200
  40 1-1/2" 8.25 150
  55 2" 12.00 100
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page