top of page
พีวีซี ฝาครอบบาง (PVC Cap :DS)

พีวีซี ฝาครอบบาง (PVC Cap :DS)

ข้อต่อสำหรับใช้กับท่อพีวีซีในระบบที่ไม่มีความดัน เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
ผลิตตาม มอก.1410-2540

สี
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  100 4" 43.00 35
  125 5" 85.00 20
  150 6" 117.00 10
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page