top of page
พีวีซี กิ๊ปจับพร้อมฐาน (PVC Anchor & Support)

พีวีซี กิ๊ปจับพร้อมฐาน (PVC Anchor & Support)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สเปค: Click

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  กิ๊ปจับท่อพีวีซี (PVC Anchor)      
  15 3/8" 1.25 600
  18 1/2" 1.30 350
  20 3/4" 1.40 300
  25 1" 2.30 200
  ฐานกิ๊ปจับท่อพีวีซี (PVC Support)      
  18 1/2" 1.95 500
  20 3/4" 2.05 500
  25 1" 2.70 400

   

  สีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  กิ๊ปจับท่อพีวีซี (PVC Anchor)      
  10 1/4" 1.15 1200
  15 3/8" 1.25 600
  18 1/2" 1.30 350
  20 3/4" 1.40 300
  25 1" 2.30 200
  ฐานกิ๊ปจับท่อพีวีซี (PVC Support)      
  18 1/2" 1.95 500
  20 3/4" 2.05 500
  25 1" 2.70 400
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page