top of page
พีวีซี ท่อโค้ง 90° ร้อยสาย ช่วงสั้น M (PVC 90° Short-Bend M)

พีวีซี ท่อโค้ง 90° ร้อยสาย ช่วงสั้น M (PVC 90° Short-Bend M)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 3.70 160
  18 1/2" 5.80 200
  20 3/4" 7.00 130
  25 1" 11.00 70

   

  สีขาว

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  10 1/4" 2.50 300
  15 3/8" 3.70 160
  18 1/2" 5.80 200
  20 3/4" 7.00 130
  25 1" 11.00 70
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page