top of page
พีวีซี ท่อโค้ง 22-1/2° ร้อยสาย (PVC 22-1/2° Bend For PVC Conduit)

พีวีซี ท่อโค้ง 22-1/2° ร้อยสาย (PVC 22-1/2° Bend For PVC Conduit)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย

สี
 • ราคา (Price)

  สีเหลือง (ตราช้าง)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  15 3/8" 5.60
  18 1/2" 7.90
  20 3/4" 9.80
  25 1" 13.00
  35 1-1/4" 19.00
  40 1-1/2" 27.00
  55 2" 47.00
  65 2-1/2" 91.00
  80 3" 166.00
  100 4" 266.00

   

  สีขาว (ท่อน้ำไทย)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 5.60 100
  18 1/2" 7.90 100
  20 3/4" 9.80 100
  25 1" 12.00 50
  35 1-1/4" 19.00 60
  40 1-1/2" 26.00 40
  55 2" 42.00 20
  65 2-1/2" 91.00 1
  80 3" 130.00 1
  100 4" 236.00 1
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page