top of page
พีพีอาร์ ท่อน้ำ (PPR Pipe) Economy Class

พีพีอาร์ ท่อน้ำ (PPR Pipe) Economy Class

ประเภทการใช้งาน: ระบบท่อน้ำประปา  ท่อน้ำอุ่น 
    ระบบท่อ Chilled Waterหรือระบบท่ออื่นๆ
    ท่อ up feed, down feed, ท่อ branch,
    ท่อลม Air compressor, ท่อสารเคมี
อุณหภูมิการใช้งาน: 3-60 องศาเซลเซียส
อายุการใช้งาน(Life Time): 50 ปี
ความดัน (Working Pressure): PN 10 หรือประมาณ 10 บาร์
ภายใต้มาตรฐาน: DIN 8077/78 & ISO 15874
มาตรฐานความสะอาด: BS 6920 Part II
ความยาวต่อเส้น: 4 เมตร
รูปลักษณ์ภายนอก (สี): สีเขียว
สี: Green
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  Thickness
  (mm.)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
        SDR 11 PN 10 SDR9 PN10
  25 3/4" 2.3 184.00 140.00
  32 1" 2.9 304.00  
  40 1 1/4" 3.7 452.00  
  50 1 1/2" 4.6 720.00  
  63 2" 5.8 1,148.00  
  75 2 1/2" 6.8 1,608.00  
  90 3" 8.2 2,248.00  
  110 4" 10.0 3,336.00  
  125 5" 11.1 5,268.00  
  160 6" 14.6 9,800.00  
  200 8" 18.2 18,456.00  
  250 10" 22.7 23,388.00  
  315 12" 28.6 40,800.00  
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page