top of page
ยูโรป้าบ๊อกซ์ ( Europa Box)

ยูโรป้าบ๊อกซ์ ( Europa Box)

ยูโรป้าบ๊อกซ์ ( Europa Box)

 • Price

                ชนิด

     ยี่ห้อ SC

  ราคาต่อหน่วย

    (บาท/ใบ)

  ยี่ห้อ Steel City

   ราคาต่อหน่วย

     (บาท/ใบ)

  ตื้น 1/2"x3/4"x1/2" 1มิล 35.00 44.00
  ตื้น ก้นทะลุ 1มิล 37.00 46.00
  ลึก 1/2"x3/4"x1/2" 1มิล 40.00 54.00
  ลึก ก้นทะลุ 1มิล 42.00 -
  ตื้น 1/2"x3/4"x1/2" 1.2มิล 45.00 64.00
  ลึก 1/2"x3/4"x1/2" 1.2มิล 57.00 80.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page