top of page
ล็อคนัท ( Locknuts )

ล็อคนัท ( Locknuts )

ล็อคนัท ( Locknuts )

ใช้สำหรับล็อคท่อเข้ากับบ๊อกซ์

 • Price

  ขนาด

   (นิ้ว)

     ยี่ห้อ SC

  ราคาต่อหน่วย

    (บาท/ตัว)

  ยี่ห้อ Steel City

   ราคาต่อหน่วย

     (บาท/ตัว)

  1/2" 2.75 8.00
  3/4" 3.50 10.00
  1" 4.75 13.00
  1-1/4" 8.75 18.00
  1-1/2" 11.00 22.00
  2" 14.00 26.00
  2-1/2" 26.50 64.00
  3" 38.50 80.00
  3-1/2" 63.50 115.00
  4" 69.50 125.00
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page