top of page
พีวีซี กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 4x4 (Deep Sq. Junction Box- Conceal: BS)

พีวีซี กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 4x4 (Deep Sq. Junction Box- Conceal: BS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน BS
ขนาด 77x77x48

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  20 - 25 1/2" - 3/4" 64.42 20
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page