top of page
พีวีซี กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 (PVC Handy Junction Box: JIS)

พีวีซี กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 (PVC Handy Junction Box: JIS)

ข้อต่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์
ผลิตตามมาตรฐาน JIS

สี: ขาว
 • ราคา (Price)

  ขนาด
  (มม)
  ขนาด
  (นิ้ว)
  ราคาต่อหน่วย
  (บาท/หน่วย)
  ขนาดบรรจุ
  (ชิ้น/กล่อง)
  15 3/8" 18.19 24
  18 1/2" 18.19 24
  20 3/4" 18.19 24
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page